ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA DLA NIEELEKTRYKW PDF

Front Cover. Read more. Student knows basic properties of amplifiers. Electromagnetic induction — induction effect, self-inductance, mutual inductance. Practice in calculations of DC circuits.

Author:Shatilar Dolkis
Country:Venezuela
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):28 July 2005
Pages:170
PDF File Size:20.72 Mb
ePub File Size:10.70 Mb
ISBN:537-9-70871-498-4
Downloads:59452
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MoogusidaEmbed Size px x x x x Pierwsza cz skryptu zawiera opis Ze wzgldu na bardzo may wymiar godzinowy wykadu, opis niektrych wicze zosta poszerzony o krtkie wprowadzenie teoretyczne, ktre powinno uatwi studentom przygotowanie si do wicze, ich poprawne wykonanie oraz waciw interpretacj uzyskanych wynikw. Tematyka wikszoci wicze laboratoryjnych dotyczy silnikw elektrycznych, zwaszcza silnikw indukcyjnych, ktrych znajomo jest szczeglnie przydatna w praktyce zawodowej inynierw mechanikw. Druga cz skryptu jest zbiorem zada wraz z rozwizaniami oraz zada do samodzielnego rozwizania.

Niewielki wymiar godzinowy wykadu w stosunku do zamierze programowych nie pozwala w jego ramach powica duo czasu na rozwizywanie przykadowych problemw praktycznych, zwizanych z przerabianym materiaem.

Niniejszy zbir zada ma na celu agodzenie tej trudnoci. Umiejtno rozwizywania zawartych w zbiorze i podobnych zada jest jednym z podstawowych warunkw zaliczenia przedmiotu. Nigdy bowiem dosy przypominania studentom, e celem zdobywania wiedzy jest nie tylko satysfakcja z jej zdobycia, lecz gwnie - moliwo i umiejtno jej stosowania w rozwizywaniu problemw, jakie stawia bdzie przed kadym zawd i powoanie inyniera. Skrypt jest prac zbiorow. Poszczeglne czci skryptu opracowali: Olgierd Kasaty - Zadania 1do 3, Krystyna Kubzdela - wiczenia 2; 4; 5; 6, Stefan Kubzdela - wiczenia 7; 8; 9;10, i Piotr Zieliski, - wiczenia 1; 3 i Zadania 4 i 5 oraz redakcja caoci skryptu.

Pragn serdecznie podzikowa zespoowi Wspautorw za wyrozumiao i wspprac, a studentom ycz owocnej lektury. Piotr Zieliski. Cel wiczenia Celem wiczenia jest poznanie wybranych metod pomiaru mocy w ukadach trjfazowych prdu przemiennego, oraz nauczenie si stosowania tych metod w praktyce.

Program wiczenia praktyczne zapoznanie si z watomierzami budowa, zakresy pomiarowe, staa przyrzdu , pomiary mocy odbiornika trjfazowego metod jednego watomierza, pomiary mocy odbiornika trjfazowego w ukadzie Arona dwoma watomierzami.

Wiadomoci oglne Wanymi parametrami sucymi do opisu danego odbiornika prdu przemiennego, oceny poprawnoci jego pracy, stopnia wykorzystania czy sprawnoci s moce: czynna P. W ukadach sucych do pomiarw bd wyznaczania wartoci tych parametrw uywane s watomierze.

Watomierze rni si od wikszoci przyrzdw pomiarowych tym, e posiadaj dwa obwody pomiarowe: prdowy i napiciowy. Obwd prdowy stanowi nieruchoma cewka a obwd napiciowy lekka ruchoma cewka - zwykle poczona w szereg z rezystorem o duej rezystancji. Wzajemne oddziaywanie prdw pyncych w tych cewkach generuje moment obrotowy powodujcy wychylenie wskazwki przyrzdu.

Moment ten jest proporcjonalny do iloczynu chwilowych wartoci obydwu prdw iIiU. Poniewa s to prdy sinusoidalne o czstotliwoci f, moment ma charakter pulsujcy o czstotliwoci 2f. Bezwadno organu ruchomego przyrzdu sprawia, e jego wychylenie jest proporcjonalne do redniej wartoci tego iloczynu.

Poniewa obwd cewki napiciowej ma charakter praktycznie czysto rezystancyjny, prd pyncy w mim jest w fazie z napiciem na jego zaciskach. Zatem mona napisa:. Jeli zatem watomierz wczy do ukadu w sposb pokazany na rys. Zaciski obwodw prdowego i napiciowego watomierza s wyprowadzone na jego obudow. Zaciski odpowiadajce pocztkom cewek s oznaczone gwiazdk lub strzak co uatwia prawidowe wczenie watomierza w ukad pomiarowy.

Zmiana biegunowoci przyczenia jednej z cewek skutkuje zmian kierunku wychylenia si wskazwki przyrzdu. Zwykle watomierze maj kilka zakresw pomiarowych, zarwno prdowych jak i napiciowych, ktre mona wybiera w zalenoci od spodziewanego prdu i napicia za pomoc odpowiednich przecznikw.

Poniewa wskazanie watomierza jest zalene od iloczynu trzech rnych parametrw, moe si zdarzy, e nawet przy niewielkim wskazaniu, lub jego braku, prd lub napicie podawane na watomierz przekraczaj wartoci znamionowe uytych zakresw, co moe prowadzi do uszkodzenia cieplnego przyrzdu. Aby tego unikn, watomierzowi pracujcemu w ukadzie pomiarowym musi zawsze towarzyszy amperomierz wczony w szereg z jego cewk prdow oraz woltomierz wczony rwnolegle do cewki napiciowej.

Przy zmianie zakresw pomiarowych watomierza naley si kierowa gwnie wskazaniami tych przyrzdw. Dla wygody naley si stara aby zakresy wsppracujcych przyrzdw byy jednakowe. Rwnolegy pomiar mocy czynnej, napicia i prdu pozwala wyznaczy moce biern i pozorn oraz wspczynnik mocy. Konstrukcja watomierza przewiduje moliwo pewnego przecienia danego obwodu bez niebezpieczestwa jego przegrzania. Moliwo ta jest czsto wykorzystywana w przypadku niewielkich wychyle wskazwki co ma miejsce przy maych wartociach wspczynnika mocy.

Wartoci dopuszczalnych przecie s podawane na przyrzdzie. W przypadku gdy napicie lub prd badanego obiektu przekraczaj wartoci znamionowych zakresw przyrzdw bdcych do dyspozycji to przyrzdy te czy si za porednictwem transformatorw pomiarowych o znanych przekadniach przekadnikw. Stosowanie przekadnikw ma oprcz transformowania prdu do wartoci dogodnej dla pomiarw rwnie i t zalet, e jednoczenie izoluje ukad pomiarowy od niebezpiecznego napicia obwodu badanego.

Ma to szczeglne znaczenie w obwodach wysokiego napicia. Sposb poczenia watomierza z zastosowaniem przekadnikw pokazuje rys. Stae przyrzdw pomiarowych Wskazania przyrzdw wielozakresowych s zwykle odczytywane w dziakach , a warto wielkoci mierzonej jest obliczana jako iloczyn liczby dziaek i tzw. Stae poszczeglnych przyrzdw oblicza si z wzorw: staa woltomierza. Jeeli przekadniki nie s stosowane w ukadzie to kU i kI s rwne 1.

Metody pomiaru mocy w ukadach trjfazowych 1. Pomiar mocy metod jednego watomierza Metoda ta moe by stosowana jedynie w symetrycznych ukadach trjfazowych z dostpnym punktem zerowym rys. Wymagana symetria dotyczy zarwno obiektu badanego jak i rda zasilania. Poniewa napicia i prdy oraz wspczynniki mocy w kadej fazie s takie same pomiar mocy czynnej dokonywany jest tylko na jednej fazie. Ukady pomiarowe pomiaru mocy trjfazowej w ukadzie symetrycznym z dostpnym punktem zerowym: a- bez przekadnikw, b- z przekadnikami..

Pomiary mocy metod dwu watomierzy w ukadzie Arona W przypadku gdy odbiorniki lub rda zasilania s niesymetryczne, pomiary mocy mona przeprowadzi oddzielnie na kadej fazie za pomoc 3. W praktyce stosuje si tasz i wygodniejsz metod wymagajc jedynie dwch watomierzy i nie wymagajc przy tym dostpu do punktu zerowego, zwan ukadem Arona.

Schematy ukadw pomiarowych przedstawia rys. Jak wida, przez cewki prdowe watomierzy pyn prdy dwch faz. Pocztek cewki napiciowej danego watomierza jest przyczony do fazy do ktrej przyczona jest jego cewka prdowa a koniec cewki do fazy w ktrej nie ma watomierza. Schematy do pomiaru mocy w ukadach trjfazowych metod Arona: a- bez przekadnikw, b- z przekadnikami..

See Full Reader. View Download 14 Category Documents. Sposb wczenia watomierza do ukadu pomiarowego. Ukad pomiarowy z zastosowaniem przekadnikw. Az Elektrotechnika Kezdete Documents. Elektrotechnika - mee. Elektrotechnika i Elektronika Samochodowa Documents.

BADMINTON REGELN KURZFASSUNG PDF

ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA DLA NIEELEKTRYKW PDF

Samutilar Elektrotechnika 4 pdf Hieelektrykw podstawa programowa Elektroteknika sht nj lami e gjer, n kt material sht prfshi Elektroteknika pr fillestar q i nevojitet pr t marr nj baz n kt fush. Tato uebnice Elektrotechnika je urena hlavn km stednch odbornch kol neelektrotechnickch obor se zamenm na obor strojrenstv, kde je vuka elektrotechniky vyuovna sClick download file button or Copy antonin blahovec elektrotechnika i pdf pdf URL which shown in textarea when you clicked file title, and paste it into your browsers address bar. Exhibition Energetika and Elektrotechnika traditionally has become an ideal platform for establishing overall contacts. Rozsah projektu Projekt pro realizaci stavby re elektroinstalaci silnoproudch rozvodu v Other Results for Elektrotechnika Blahovec Pdf: At the exhibition one can find a demonstration of the best achievements in the field of power, electrical engineering and energy conservation.

BSAVA SMALL ANIMAL FORMULARY PDF

P. Zieliński - Elektrotechnika dla nieelektryków.pdf

Computer Organization. Godse D. Instruction sequencing, Micro-operations, Register Transfer. Computer Organization and Architecture A. Basic concepts, Microinstruction-sequencing and execution, Micro-program control, Applications of microprogramming, Emulator. Arithmetic and Logic Unit Arithmetic and logical unit hardware implementation. Chapter 5 IO Organization 5 1 to 5.

Related Articles